Tiny Reborns Nursery

A world full of babies

Din tryghed betyder alt for mig!

Det kan være skræmmende at bestille en reborn baby i disse dage! Der er så mange falske reborn-sider på nettet, der sælger forfalskede babyer af meget lav kvalitet. Når du køber en baby hos mig, køber du med en garanti, fordi jeg er blandt de meget få reborn artister, som tilbyder muligheden for en returret på en baby, der er lavet specielt til dig, ud fra dine ønsker. Denne mulighed er uhørt ved bestilling af personlige kunstværker af enhver art! Jeg forstår angsten ved at bestille noget personligt og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at give dig tryghed, når du vælger at bestille en personlig reborn baby hos mig.  Hvis du modtager din personlige reborn baby og du bare ikke er så vild med den, som du havde håbet, så er du ikke bundet af dit køb. Du har muligheder! Du vil have 48 timer fra modtagelsen af leveringen, til at anmode om en retur. Du kan vælge mellem tre muligheder for retur. Du kan returnere og få pengene retur, returnere for ændringer af babyen eller returnere for en ny personlig baby, der er lavet lige præcis til dig! Meget få kunstnere tilbyder retur af enhver art, på grund af, at babyen er lavet præcis efter dine specifikke ønsker. Jeg er interesseret i mine kunder og værdsætter hver investering så meget, at jeg vælger at tilbyde en returret på din personligt bestilte baby. Din baby leveres med detaljerede instruktioner, hvis du ønsker at returnere ham / hende. Denne politik gælder IKKE babyer, der er bestilt med hurtig levering, eller babyer, der er købt med en planlagt leveringsdato. Dette skyldes, at KRÆVENDE TID på arbejdet er et krav til de bedste, mest realistiske og detaljerede babyer. Jeg kan ikke garantere den bedste realisme hos en baby uden en investering af tid og tålmodighed fra min køber. Købere opfordres ALTID til at vente på standardlevering for at modtage de allerbedste babyer. Hvis der vælges en hurtig leveringstid, får køberen meddelelse om, at disse valg annullerer alle former for returret. Babyer, der er bestilt med særlige mærker af NOGEN ART (signatur eller lignende), er ikke berettiget til returnering. Bestillinger af babyer, der er lavet på forhånd, er også udelukket fra returnering, fordi du vil være i stand til at se nøjagtig, hvordan din nye baby ser ud, før du køber.

Reservation af en - allerede færdig baby - er muligt. Der skal betales 1500,- ved reservationen som ikke kan refunderes i tilfælde af, at man ønsker at annullere bestillingen. Resten af beløbet, skal betales inden afsendelse af babyen.

Ved bestilling af en personlig baby, der laves ud fra specielle ønsker, skal der betales 1500,- ved bestillingen som ikke kan refunderes i tilfælde af, at man ønsker at annullere bestillingen. Resten af beløbet skal betales inden afsendelse af babyen. 

LEVERINGSTID uden hår: 3-6 uger. (Medmindre at det er en hastelevering - husk at returretten bortfalder, ved hastelevering)

LEVERINGSTID med hår: 4-8 uger. (Kan ikke bestilles, med hastelevering)

 

 

 


Your safety is important to me

It can be scary to order a reborn baby these days!  There are so many fake reborn sites on the net that sell counterfeit babies of very low quality.  When you buy a baby from me, you buy with a guarantee, because I am among the very few reborn artists who offer the option of a right of return on a baby made especially for you, based on your wishes.  This option is unheard of when ordering personal artwork of any kind!  I understand the anxiety of ordering something personal and I will do what I can to give you peace of mind when you choose to order a personal reborn baby with me.  If you are receiving your personal reborn baby and you just are not as crazy about it as you had hoped, then you are not bound by your purchase.  You have options!  You will have 48 hours from receipt of the delivery, to request a return.  You can choose from three return options.  You can return and get your money back, return for baby changes or return for a new personalized baby made just right for you!  Very few artists offer returns of any kind, due to the fact that the baby is made exactly to your specific wishes.  I am interested in my clients and value every investment so much that I choose to offer a return policy on your personally ordered baby.  Your baby comes with detailed instructions if you want to return him / her.  This policy does NOT apply to babies ordered with fast delivery or babies purchased with a scheduled delivery date.  This is because DEMANDING TIME at work is a requirement for the best, most realistic and detailed babies.  I cannot guarantee the best realism in a baby without an investment of time and patience from my buyer.  Buyers are ALWAYS encouraged to wait for standard delivery to receive the very best babies.  If a fast delivery time is chosen, the buyer will be notified that these choices cancel all forms of return policy.  Babies ordered with special marks of ANY KIND (signature or similar) are not eligible for return.  Pre-made baby orders are also excluded from return because you will be able to see exactly what your new baby looks like before you buy.

Reservation of a - already finished baby - is possible.  1500 must be paid for the reservation, which is non-refundable in the event that you wish to cancel the order.  The rest of the amount must be paid before sending the baby.

When ordering a personal baby that is made based on special wishes, 1500 must be paid for the order, which is non-refundable in the event that you wish to cancel the order.  The rest of the amount must be paid before sending the baby.

DELIVERY TIME without hair: 3-6 weeks.  (Unless it is an urgent delivery - remember that the right of return lapses, in case of urgent delivery)

DELIVERY TIME with hair: 4-8 weeks.  (Can not be ordered, with urgent delivery)