Tiny Reborns Nursery

A world full of babies

Pleje af din reborn


Pleje af din rebornInstruktion for pleje af din reborn baby

Hvis du overvejer, at blive ejer af en reborn baby, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan en reborn skal plejes. 

Hvis den plejes rigtigt, vil baby'en bringe mange års glæde til dig og dine. Det vigtigste er, at baby'en ikke bliver brugt som dukke. Det er et samleobjekt - som arvestykker - og skal håndteres meget forsigtigt. Små børn bør ikke have mulighed for at lege med ham / hende. En god tommelfingerregel til håndtering af baby'en er, at du ikke skal håndtere denne på nogen måde, du ikke ville håndtere en rigtig nyfødt baby.

Din baby skal holdes væk fra ekstrem varme og kulde. Varme er mere farlig, fordi vinyl bliver meget blød og bøjelig, når den opvarmes og kan blive deform og endda smelte. Babyen må aldrig efterlades i en varm bil eller i nærheden af nogen form for varmekilde. Hvis din baby's hår er håndrootet mohair, er det blevet limet på indersiden af hovedet, for at afhjælpe, at det falder af. Hvis din baby's hår bliver støvet, kan det børstes forsigtigt, for at fjerne støvet. Håret kan børstes og kæmmes forsigtigt og kan let fugtes.

Mohair har en tendens til klumpe sammen i totter og blive mat, så der skal bruges ekstrem skånsomhed, når man kæmmer totterne ud. Det er bedst at bruge en blød babybørste. Hvis babyens hår er malet, kræves ingen pleje, undtagen at undgå genstande, der kan ridse hovedet. Undgå at hovedet bliver våd, at gnide, sæber og kemikalier. Overdreven brug kan med tiden resultere i slid. Baby skal holdes væk fra fugt, hvilket kan forårsage skade på hans stofkrop. Hvis du har valgt en baby med maveplade, skal du være opmærksom på, at det er normalt at se en del af stofkroppen gennem lem- eller nakkeområdet. Hvis lemmer løsnes og kommer ud under mavepladen, skal du trykke let og dreje forsigtigt for at placere det tilbage i kroppen. En reborn med maveplade og med stofkrop inden under, vil sandsynligvis gøre dette.

Baby bruger nyfødt størrelse og op til 3 måneders rigtig babytøj, afhængigt af baby's størrelse. Arme og ben kan bøjes forsigtigt, men bør aldrig tvinges. Hvis din baby har en ruskindskrop, kan ekstremt pres på kroppens sømme forårsage huller.

Babys øjenvipper, læber og negle er forseglet for beskyttelse, men de skal helst ikke berøres for meget.. Vipperne kan trækkes ud, og neglene kan ridses med for voldsom behandling, så omgås baby med omtanke.

Nyd din nye baby! Hvis du følger instrukserne ovenfor, får I mange år sammen!Care instructions

If you are considering to adopt a reborn baby, it is important to be aware of how a reborn should be cared for.

If cared for properly, the baby will bring years of joy to you and yours.  The most important thing is that the baby is not used as a doll.  It is a collectible - like heirlooms - and must be handled very carefully.  Young children should not have the opportunity to play with him / her.  A good rule of thumb for handling the baby is, that you should not handle the baby in any way you would not handle a real newborn baby.

Your baby should be kept away from extreme heat and cold.  Heat is more dangerous, because vinyl becomes very soft and pliable when heated and can become deformed and even melt.  Never leave the baby in a warm car or near any heat source.  If your baby's hair is hand-rooted mohair, it has been glued to the inside of the head to help it fall off.  If your baby's hair gets dusty, it can be brushed gently to remove the dust.  The hair can be brushed and combed gently and easily moisturized.

Mohair has a tendency to clump together in tufts and become dull, so extreme gentleness is needed when combing the tufts.  It is best to use a soft baby brush.  If the baby's hair is painted, no care is required except to avoid objects that may scratch the head.  Avoid getting the head wet, rubbing, soaps and chemicals.  Excessive use can result in damage over time.  Baby should be kept away from moisture, which can cause damage to his body.  If you have chosen a baby with bellyplate, be aware that it is normal to see part of the body through the limb or neck area.  If limbs come loose and come out from underneath the bellyplate, gently tap and turn gently to place it back into the body.  A reborn with bellyplate and with body of fabric inside below is likely to do this.

Baby uses newborn size and up to 3 months of real baby clothes, depending on baby's size.  Arms and legs can be bent gently, but should never be forced.  If your baby has a suede body, extreme pressure on the body's seams can cause gaps.

Baby's eyelashes, lips and nails are sealed for protection, but they should not be touched too much.

Enjoy your new baby!  If you follow the instructions above, you will get many years together!


Pleje af din reborn baby